sobota, 23 kwietnia 2011

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Etam Cru

Etam Cru czyli Bezt (Mate­usz Gap­ski) i Sainer (Prze­mek Blej­zyk) to dwaj stu­denci łódzkiej ASP. Wspól­nie dzia­łają od ponad dwóch lat i przez ten czas wypra­co­wali nie­sa­mo­wi­cie cha­rak­te­ry­styczny styl. To co robią, nazy­wają malar­stwem wiel­ko­for­ma­to­wym. O swo­jej twór­czo­ści mówią:
"Inte­re­suje nas two­rze­nie ilu­stra­cji w prze­strzeni publicz­nej, które będą pozwa­lały odbior­com na wyrwa­nie się na chwilę z codzien­nego życia. Wyko­rzy­stu­jemy w malar­stwie posta­cie, zwie­rzęta i pej­zaż. Prace, które two­rzymy są pomie­sza­niem tych ele­men­tów, a w zesta­wie­niu ze sobą zyskują nowe zna­cze­nia — ale­go­rie. Cza­sami pozo­sta­wiane są celowo w for­mie szkicu, pew­nego rodzaju nie­do­po­wie­dze­nia, by każdy mógł przy ich odbio­rze dostrzec inną war­tość, inną historię."
Tekst na tej stronie i trochę prac

http://www.etamcru.com/...Oficjalna strona Etam Cru

Mateusz Gapski 'Bezt':Przemek Blejzyk 'Sainer' :